Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 • finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest finansowany z części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającego się rynku pracy.

Środki KFS można przeznaczyć na:

 1. Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kryteriami z § 6 ust 5  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca zostaje poinformowany na piśmie o sposobie jego rozpatrzenia.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Urząd uzasadnia odmowę.
W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony, Urząd wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.
W przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia wymaganych załączników wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Umowa może zostać zawarta tylko na działania wymienione w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które jeszcze się nie rozpoczęły.

Priorytety wydatkowania KFS w 2021r.

Priorytety tzw. ,,puli Ministra":

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Priorytety Rady Rynku Pracy (rezerwa KFS):

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

 

 

Zawody deficytowe na rok 2021 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim:

Powiat:
https://barometrzawodow.pl/modul/prognozy-na-plakatach?publication=county&province=8&county=183&year=2021&form-group%5B%5D=all

Zawody deficytowe na rok 2021 w województwie opolskim:

Województwo:
https://barometrzawodow.pl/modul/prognozy-na-plakatach?publication=province&province=8&county=&year=2021&form-group%5B%5D=all

 

W celu uszczegółowienia wykazu zawodów deficytowych można skorzystać z wyszukiwarki zawodów:
https://barometrzawodow.pl/modul/wyszukiwarka-zawodow

 

Aktualnie obowiązujące przepisy - kliknij tutaj

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Anny 11,
pokój nr 21, II piętro, tel. 77 482 70 41 – 43 w. 127,
e-mail:
e-mail: 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. Z 2018r., poz. 117)
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: KFS [ 11 ]
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-12-21 13:49 76.61KB pobierz
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 20-12-22 10:49 4.26MB pobierz
OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS 15-01-16 13:03 37.5KB pobierz
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawców Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 21-02-25 07:44 198KB pobierz
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 21-02-25 07:45 22.53KB pobierz
Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 21-02-25 07:45 16.39KB pobierz
Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 21-02-25 07:45 81.5KB pobierz
Załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 21-02-25 07:45 64KB pobierz
Załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 21-02-25 07:46 18KB pobierz
Załącznik nr 6 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Załącznik nr 6 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 21-02-25 07:46 52.33KB pobierz
Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2020r. Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2020r. 20-01-14 08:37 470.09KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Marta Malczewska 2021-02-25 07:46
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl