Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

PRACE INTERWENCYJNE

UWAGA !!! PUP Kędzierzyn-Koźle prowadzi nabór
na wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych.


 Wymagana deklaracja zatrudnienia po okresie objętym umową - 1 miesiąc (pełne 30 dni) na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.


 UWAGA !!!
Pracodawca zainteresowany organizacją prac interwencyjnych składa wniosek , który można pobrać osobiście w urzędzie (pokój nr 9) lub pobrać ze strony internetowej

Co to są prace interwencyjne?

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego lub skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy.

Jak długo może trwać zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych?

 • do 6 miesięcy –zwracana jest część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej;
 • do 6 miesięcy – pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, zwracana jest część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną;
 • do 12 miesięcy –zwraca się koszty poniesione z tytułu zatrudnienia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Kto może otrzymać skierowanie na prace interwencyjne?

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych mogą podjąć być wyłącznie osoby zarejestrowane w PUP , w tym w pierwszej kolejności osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj:,

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby do 30 roku życia,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne ( zarejestrowane w PUP nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy ),
 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

Warunki utrzymania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych?

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Wysokość wsparcia: 860,00 zł + FUS

UWAGA !!!
Pracodawca może zorganizować prace interwencyjne na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak też umysłowej

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1409)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014r., poz. 864)

Szczegołowych informacji udzielają:

Małgorzata Andruszkiewicz
Specjalista ds. programów pełniący funkcję doradcy klienta

telefon: 77 4827041 wew. 121
pokój: I piętro, pokój nr 9
e-mail:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 5 ]
1. Wniosek o organizację prac interwencyjnych 2020 1. Wniosek o organizację prac interwencyjnych 2020 20-09-30 10:06 69.69KB pobierz
2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 19-08-28 09:18 76.61KB pobierz
3. kaluzula informacyjna - PRACODAWCA 2020.docx 3. kaluzula informacyjna - PRACODAWCA 2020.docx 20-09-30 09:53 51.64KB pobierz
Regulamin organizacji prac interwencyjnych 2020 Regulamin organizacji prac interwencyjnych 2020 20-02-04 13:05 216.76KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych 2020
Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych 2020 20-09-30 09:56 53.29KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magda Kosiewicz 2020-01-17 09:04
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl