Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Prace interwencyjne

Czym są prace interwencyjne?

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy. Ma ono na celu wsparcie osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

PAMIĘTAJ!

Prace interwencyjne możesz zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak też umysłowej.

KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY NA PRACE INTERWENCYJNE?

Przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

ILE CZASU MOGĄ TRWAĆ PRACE INTERWENCYJNE?

Prace interwencyjne, w zależności od decyzji powiatowego urzędu pracy, mogą trwać do 6.

Stosownie do zawartej umowy, zobowiązany jesteś do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy  po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Nie wywiązanie się z tego warunku umowy lub naruszenie innych jej warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. Zaś w przypadku braku możliwości skierowania innego, odpowiedniego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy, pracodawca nie ma obowiązku zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZORGANIZOWAĆ PRACE INTERWENCYJNE?

Jeżeli chcesz zorganizować prace interwencyjne, powinieneś złożyć wniosek o ich organizację do wybranego powiatowego urzędu pracy.

PAMIĘTAJ!

Wniosek należy złożyć do urzędu pracy zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji prac interwencyjnych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Umowa, jaką zawrzesz z powiatowym urzędem pracy, określi w szczególności:

  • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,
  • rodzaj i miejsce wykonywania pracy oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,
  • terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne,
  • obowiązek informowania powiatowego urzędu pracy o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym.

DLACZEGO WARTO ZORGANIZOWAĆ PRACE INTERWENCYJNE?

Organizując prace interwencyjne, otrzymasz refundację kosztów (wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne) przez okres:

  • do 6 miesięcy - kwota refundacji wynosi 800 zł + FUS

PRZYDATNE INFORMACJE

Nie będziesz mógł zorganizować prac interwencyjnych, jeżeli:

  • Twoja firma znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,
  • masz zaległości wobec budżetu państwa (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego).

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

Szczegółowych informacji udziela:

Specjalista ds. programów
Małgorzata Andruszkiewicz

e-mail: 

telefon: 77 482 70 41 wew. 118 lub 505 115 257
pokój: I piętro, pokój nr 10B

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 4 ]
obowiązkowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis obowiązkowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 18-02-01 15:12 76.61KB pobierz
Regulamin organizacji prac interwencyjnych 2018 Regulamin organizacji prac interwencyjnych 2018 18-02-01 15:08 528.86KB pobierz
Wniosek o organizację prac interwencyjnych 2018 Wniosek o organizację prac interwencyjnych 2018 18-08-17 12:25 135KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych 2018
Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych 2018 18-08-17 12:27 79.5KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2018-02-02 15:18
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl