Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

PRACE INTERWENCYJNE

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy
o zorganizowanie prac interwencyjnych (
kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie urzędu (skrzynka podawcza przy głównym wejściu) lub drogą pocztową).


 Wymagana deklaracja zatrudnienia po okresie objętym umową - 1 miesiąc (pełne 30 dni) na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.


Co to są prace interwencyjne?

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego lub skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy.

Jak długo może trwać zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych?

 • do 6 miesięcy –zwracana jest część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej;
 • do 6 miesięcy – pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, zwracana jest część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną;
 • do 12 miesięcy –zwraca się koszty poniesione z tytułu zatrudnienia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Kto może otrzymać skierowanie na prace interwencyjne?

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych mogą podjąć być wyłącznie osoby zarejestrowane w PUP , w tym w pierwszej kolejności osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj:,

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby do 30 roku życia,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne ( zarejestrowane w PUP nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy ),
 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

Warunki utrzymania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych?

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Wysokość wsparcia: 1200,00 zł + FUS

UWAGA !!!
Pracodawca może zorganizować prace interwencyjne na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak też umysłowej

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014r., poz. 864)

Szczegołowych informacji udzielają:

Małgorzata Andruszkiewicz
Specjalista ds. programów pełniący funkcję doradcy klienta

telefon: 77 4827041 wew. 121
pokój: I piętro, pokój nr 9
e-mail:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 5 ]
1. Wniosek o organizację prac interwencyjnych 1. Wniosek o organizację prac interwencyjnych 21-01-25 08:02 69.83KB pobierz
2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 19-08-28 09:18 76.61KB pobierz
3. kaluzula informacyjna - PRACODAWCA 2021.docx 3. kaluzula informacyjna - PRACODAWCA 2021.docx 21-04-13 11:04 51.92KB pobierz
Regulamin organizacji prac interwencyjnych 2020 Regulamin organizacji prac interwencyjnych 2020 20-02-04 13:05 216.76KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych
Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych 21-01-25 08:11 53.34KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magda Kosiewicz 2020-01-17 09:04
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl