Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to forma aktywizacji bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz "osób uprawnionych" - osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, która polega na wykonywaniu przez nich prac w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo za wynagrodzeniem 7,70 zł za godzinę.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Nie ma ograniczenia czasowego dla realizacji tych prac – co oznacza, iż osoba bezrobotna może cały rok lub dłużej wykonywać prace społecznie użyteczne, przy czym zachowuje status osoby bezrobotnej.

O czym warto wiedzieć:

Prace te organizowane są przez gminę w jednostkach organizacji pomocy społecznej, tj. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekunczo wychowawczych, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej, w powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych jednostkach utworzonych przez gminę lub w instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej.

Gminy powinny przygotować plany określające rodzaj i ilość prac niezbędnych dla gminy i przekazać je powiatowym urzędom pracy oraz kierownikom ośrodków pomocy społecznej do 31 stycznia każdego roku.

Kierownicy ośrodków pomocy społecznej powinni sporządzać informację o liczbie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej "osób uprawnionych" - osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, które powinny zostać skierowane do wykonywania prac na terenie gminy. Na podstawie tych informacji starosta zawiera z gminą porozumienie i Powiatowy Urząd Pracy kieruje bezrobotnych do wykonywania tych prac. Pomiędzy podmiotem, u którego organizowane są prace społecznie użyteczne a skierowaną osobą bezrobotną nie nawiązuje się stosunku pracy oraz nie jest zawierana żadna umowa. Ten rodzaj relacji ma charakter stosunku zobowiązaniowego według prawa cywilnego.

Starosta dokonuje refundacji ze środków FP części wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń pieniężnych wypłacanych osobom bezrobotnym. Refundacja dokonywana jest w wysokości wynikającej z porozumienia, jednak nie wyższej niż 60% - czyli 4,62 zł za godzinę wykonywania prac.

Po stronie gminy lub podmiotu jest zobowiązanie do:

  • stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy społecznie użytecznej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,
  • uwzględnienia przy przydziale prac społecznie użytecznych wieku bezrobotnego, stanu jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadanych kwalifikacji,
  • pouczenia osoby bezrobotnej o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny,
  • zapoznania bezrobotnego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ustalenia wysokości przysługującego bezrobotnemu świadczenia (z uwzględnieniem rodzaju i efektów wykonywanej pracy) oraz do wypłaty tego świadczenia pieniężnego w okresach miesięcznych z dołu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z póżn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, Poz. 921)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów ( przychodów) /Dz. U. Nr 73 poz. 508 z 2006r./
  • Kodeks pracy i Kodeks cywilny.

Kontakt:

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać osobiście w pokoju nr 15 lub telefonicznie nr 77 482 70 41 wew. 118

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace społecznie użyteczne [ 1 ]
Wniosek o zwrot części poniesionych kosztów za wykonywanie prac społecznie użytecznych Wniosek o zwrot części poniesionych kosztów za wykonywanie prac społecznie użytecznych 18-08-17 12:18 60.5KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2016-07-27 08:56
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl