Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Jednorazowa refundacja z tytułu ZUS

JEDNORAZOWA REFUNDACJA PONIESIONYCH KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Starosta z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

 1. Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:
  • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.
 2. Kwota refundowanych składek, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

ZASADY DOKONYWANIA JEDNORAZOWEJ REFUNDACJI PONIESIONYCH KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Kryteria zawierania umów
Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

 1. Program skierowany jest do pracodawców , którzy:
  • nie są w stanie likwidacji lub upadłości,
  • nie mają zobowiązań wobec ZUS-u lub Urzędu Skarbowego,
  • gwarantują utrzymanie miejsca pracy przez okres 3 lat, lub 2 lat - w przypadku małych i średnich przedsiębiorców ( w przypadku rekrutacji przez okres minimalny 12 miesięcy)
 2. Refundacja może nastąpić w przypadku gdy:
  • pracodawca zatrudnił skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 12 miesięcy oraz
  • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.
  Składane przez pracodawców wnioski o jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne rozpatrywane są przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.
 3. Umowa obejmuje:
  • kwotę poniesionych składek na ubezpieczenia społeczne, nie przekraczając jednak 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunków

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z póżn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7  stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. Nr 5, poz. 25).
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004r. Nr 123, poz 1291 z późn. zm.))

Kontakt:

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać telefonicznie - 77 482 70 41

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowa refundacja z tytułu ZUS [ 1 ]
Wniosek na jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne Wniosek na jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 12-09-10 14:29 118.5KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2016-07-27 08:57
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl