Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

REFUNDACJA - Dofinansowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie- Koźlu ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

24 maj 2021r. - 28 maj 2021r.
Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie urzędu (skrzynka podawcza przy głównym wejściu) lub drogą pocztową.

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 482 70 41 w. 149 lub 112


!!! Wysokość wsparcia: 20 000,00 zł brutto na każde stanowisko pracy !!!

Kto może ubiegać się o dofinansowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy ?

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • żłobek lub klub dziecięcy tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych.

UWAGA !!!
Pracodawca zainteresowany ubieganiem się o dofinansowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy składa wniosek wraz z załącznikami, który można pobrać ze strony internetowej (na dole strony - dokumenty nr 1,2 i 3)

Kryteria oceny wniosku:

 1. Kompletność wniosku
 2. Celowość planowanych zakupów
 3. Stopień atrakcyjności oferowanego stanowiska pracy
 4. Deklaracja możliwości przyuczenia do wykonywania pracy
 5. Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu refundacji
 
Starosta zastrzega sobie możliwość negatywnego rozpatrzenia wniosku w przypadku, gdy w rejestrze osób bezrobotnych jest niewielka liczba osób bezrobotnych spełniających wymagania pozwalające na skierowanie na refundowane stanowisko pracy.

Refundacja KROK PO KROKU:

1) ROZPATRZENIE WNIOSKU

Wnioski o dofinansowania rozpatrywne są w terminie do 30 dni od ich wpływu, w szczególnych przypadkach rozpatrzenie wniosku może być wstrzymane do czasu uzyskania dodatkowych informacji lub dokonania wstępnej kontroli.

2) PODPISANIE UMOWY

Następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz przedstawieniu formy zabezpieczenia.

3) DOKONANIE ZAKUPÓW

Pracodawca dokonuje zakupów z własnych środków w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

4) ROZLICZENIE WYDATKÓW

Złożenie wniosku o rozliczenie wraz z fakturami za dokonane zakupy.

5) WIZYTA MONITORUJĄCA

Przeprowadzana przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu w uzgodnionym terminie.

6) ZATRUDNIENIE OSOBY

Zawarcie oraz dostarczenie umowy o pracę z osobą bezrobotną skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu oraz dostarczenie potwierdzenia zgłoszenia tej osoby do ZUS.

7) WYPŁATA ŚRODKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu dokonuje przelewu środków na rachunek bankowy pracodawcy.

8) POTWIERDZENIE UTRZYMANIA STANOWISKA PRACY PRZEZ 24 MIESIĄCE

W celu potwierdzenia utrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany w terminie do 30 dni po upływie 24 miesięcy utrzymania stanowiska pracy, do przedstawienia kompletu dokumentów :

 • oświadczenie o okresie zatrudniania bezrobotnego oraz o wysokości poniesionych kosztów (druk do pobrania poniżej),
 • deklaracje RCA ( RSA w przypadku okresów przerw w opłacaniu składek oraz wynagrodzeń za czas absencji chorobowej)

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej( Dz. U. z  2017, poz. 1380).
 • Kodeks pracy i Kodeks cywilny.

Szczegołowych informacji udzielają:

Katarzyna Czubek
Specjalista ds. programów pełniący funkcję doradcy klienta

telefon: 77 4827041 wew. 149
pokój: I piętro, pokój nr 15
e-mail:

Andrzej Wieja
Pośrednik pracy pełniący funkcję doradcy klienta

telefon: 77 4827041 wew. 112
pokój: I piętro, pokój nr 15
e-mail:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy [ 9 ]
1. Wniosek o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 1. Wniosek o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 21-01-28 10:36 159KB pobierz
2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 19-08-28 09:18 76.61KB pobierz
3. informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - załącznik do wniosku 3. informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - załącznik do wniosku 21-04-13 11:04 51.64KB pobierz
Druk dla poręczyciela Druk dla poręczyciela 12-02-08 13:54 31.5KB pobierz
Oświadczenie o okresie zatrudniania bezrobotnego oraz o wysokości poniesionych kosztów (po 24 miesiącach) Oświadczenie o okresie zatrudniania bezrobotnego oraz o wysokości poniesionych kosztów (po 24 miesiącach) 19-01-11 13:48 51.03KB pobierz
Oświadczenie o stanie majątkowym 2020 Oświadczenie o stanie majątkowym 2020 20-01-16 11:48 58KB pobierz
Oświadczenie o zatrudnieniu pracownika (składane co 3 miesiące) Oświadczenie o zatrudnieniu pracownika (składane co 3 miesiące) 19-01-11 13:44 59.21KB pobierz
Regulamin przyznawania refundacji 2021 Regulamin przyznawania refundacji 2021 21-03-09 10:15 289.32KB pobierz
Wniosek o rozliczenie refundacji 2020 Wniosek o rozliczenie refundacji 2020 20-01-16 11:49 98.5KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magda Kosiewicz 2021-04-13 11:02
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl