Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

REFUNDACJA PRACODAWCY części kosztów wynagrodzenia bezrobotnych do 30 roku życia

UWAGA !!! PUP Kędzierzyn-Koźle informuje, że stosownie do art. 150 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umowy o refundację były zawierane jedynie do dnia 31.12.2017r. 


Na czym polega refundacja części kosztów wynagrodzenia bezrobotnych do 30 roku życia?

Refundacja części poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne to instrument wsparcia dla pracodawców oraz przedsiębiorców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną do 30 roku życia.

Pracodawca, który zatrudni skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy osobę bezrobotną do 30 roku życia, otrzyma przez okres do 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż kwota ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Okres trwania umowy:

Podmiot zobowiązuje się na okres 24 miesięcy  do utrzymania  w zatrudnieniu  na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych osób przez cały okres trwania umowy (okres refundacji + ustawowo wymagany okres zatrudnienia po refundacji, łącznie 24 m-ce) oraz do dodatkowego zatrudnienia osoby bezrobotnej przez minimalny okres 30 dni również na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Warunki utrzymania zatrudnienia:

  • w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy (okres zatrudnienia po refundacji), Urząd skieruje na zwolnione stanowisko pracy niezwłocznie  innego bezrobotnego. Pracodawca lub przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić PUP i uzupełnić zwolnione stanowisko pracy przez innego bezrobotnego.
  • w przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisku pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwraca uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w termonie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.
  • niewywiązanie się Podmiotu z warunku utrzymania zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej lub naruszenie innych warunków umowy , tj. rozwiązanie umowy przez pracodawcę przed upływem 24 miesięcy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.
  • w przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.).

Szczegołowych informacji udzielają:

Andrzej Wieja
pośrednik pracy pełniący funkcję doradcy klienta

telefon: 77 4827041 wew. 112
pokój: I piętro, pokój nr 15
e-mail:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja dla osób do 30 roku życia [ 2 ]
oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia po 24 miesiącach oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia po 24 miesiącach 19-01-11 11:37 62.96KB pobierz
regulamin refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia 2017 regulamin refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia 2017 19-01-11 12:04 221.51KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magda Kosiewicz 2019-01-11 11:39
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl