Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Refundacja pracodawcy części kosztów wynagrodzenia bezrobotnych do 30 roku życia

!!! UWAGA !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu informuje,
że stosownie do art. 150g ust. 1 ustawy,
umowy o refundację były zawierane jedynie do dnia 31.12.2017r.

REFUNDACJA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY PRZEZ 12 MIESIĘCY CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Refundacja części poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne to instrument wsparcia dla pracodawców oraz przedsiębiorców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną do 30 roku życia.

Podmiot ubiegający się o refundację części kosztów zatrudniania  bezrobotnych do 30 roku życia składa w PUP wniosek.

DLACZEGO WARTO UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW?

Jeśli zatrudnisz skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy osobę bezrobotną do 30 roku życia, otrzymasz przez okres do 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż kwota ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

NA JAKI OKRES NALEŻY ZATRUDNIĆ OSOBĘ BEZROBOTNĄ?

Podmiot zobowiązuje się na okres 24 miesięcy  do utrzymania  w zatrudnieniu  na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych osób przez    cały okres trwania umowy (okres refundacji + ustawowo wymagany okres       zatrudnienia po refundacji, łącznie 24 m-ce) oraz do dodatkowego zatrudnienia       osoby bezrobotnej przez minimalny okres 30 dni również na umowę o pracę w pełnym    wymiarze czasu pracy.

KOMU REFUNDACJA CZĘŚCI WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW NIE PRZYSŁUGUJE?

Umowa o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia może być zawarta z Podmiotami, które w dniu złożenia wniosku:

  • nie zalegają z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.
  • nie zmniejszyły zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ostatnich 6 miesiącach.

DODATKOWE INFORMACJE 

Niewywiązanie się Podmiotu z warunku utrzymania zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej lub naruszenie innych warunków umowy , tj. rozwiązanie umowy przez pracodawcę przed upływem 24 miesięcy powoduje obowiązek       zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie       utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi       naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia      doręczenia wezwania Starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,        rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy (okres zatrudnienia po refundacji), Urząd skieruje na zwolnione stanowisko pracy niezwłocznie  innego bezrobotnego. Pracodawca lub przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić PUP i uzupełnić zwolnione stanowisko pracy przez innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisku pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwraca uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w termonie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z póżn. zm.).
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007r, nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Kontakt:

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać osobiście na I piętrze - pokój nr 15,
lub telefonicznie 482-70-41 lub 42, wew. 118

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja dla osób do 30 roku życia [ 5 ]
obowiązkowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis obowiązkowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 18-02-01 15:12 76.61KB pobierz
oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia po 24 miesiącach oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia po 24 miesiącach 17-01-23 12:42 62.14KB pobierz
regulamin refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia 2017 regulamin refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia 2017 17-02-09 13:58 567.09KB pobierz
wniosek o zawarcie umowy o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia wniosek o zawarcie umowy o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia 18-01-03 14:58 67.78KB pobierz
wniosek o zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia wniosek o zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia 18-09-05 15:09 51.11KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2016-01-28 15:02
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl