Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

ROBOTY PUBLICZNE

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy
o zorganizowanie robót publicznych
(kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie urzędu (skrzynka podawcza przy głównym wejściu) lub drogą pocztową).


 Wymagana deklaracja zatrudnienia po okresie objętym umową - 1 miesiąc (pełne 30 dni) na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy


 Co to są roboty publiczne?

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy), gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Kto może być organizatorem robót publicznych?

Powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy), gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków

Kto może otrzymać skierowanie na prace interwencyjne?

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych mogą podjąć być wyłącznie osoby zarejestrowane w PUP , w tym w pierwszej kolejności osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj:,

  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby do 30 roku życia,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne ( zarejestrowane w PUP nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy ),
  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

Jak długo mogą trwać roboty publiczne?

  • do 6 miesięcyorganizatorowi robót publicznych jest zwracana część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
  • do 12 miesięcyorganizatorowi robót publicznych zwracane są koszty poniesione z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Wysokość wsparcia: maksymalnie do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia + FUS

UWAGA !!!
Podmiot może zorganizować roboty publiczne na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak też umysłowej

Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014r., poz. 864)

Szczegołowych informacji udzielają:

Małgorzata Andruszkiewicz
Specjalista ds. programów pełniący funkcję doradcy klienta

telefon: 77 4827041 wew. 121
pokój: I piętro, pokój nr 9
e-mail:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Roboty publiczne [ 3 ]
1. Wniosek o organizację robót publicznych 1. Wniosek o organizację robót publicznych 21-01-25 08:04 97KB pobierz
2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 19-08-28 09:18 76.61KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach robót publicznych Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 21-01-25 08:12 80.5KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magda Kosiewicz 2019-01-11 11:28
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl