Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Roboty publiczne

Co to są roboty publiczne?

 • Oznaczają zatrudnienie bezrobotnego nie dłużej niż 12 miesięcy. Prace te mają na celu reintegrację zawodową i społeczną w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym.

Kto może być organizatorem robót publicznych?

 • Gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, Instytucje Użyteczności Publicznej, jak również spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków budżetu państwa, samorządu terytorialnego, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Jak zorganizować roboty publiczne?

 • Z wnioskiem o zorganizowanie robót publicznych występuje organizator do PUP, właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.
 • Wykonywanie robót publicznych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą kędzierzyńsko – kozielskim z upoważnienia w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu, a Organizatorem.

Rozpatrzenie wniosku.

 • W terminie miesiąca od otrzymania wniosku, pracodawca otrzyma od PUP informację o sposobie jego rozpatrzenia.
 • Warunki umowy o zorganizowanie formy:
 • Wnioskowane przez organizatora okresy robót publicznych zawierane są w umowie zgodnie z przepisami właściwej ustawy. Przez okres zawarty w umowie PUP refunduje część kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych.

Kogo Starosta może skierować do pracy w ramach robót publicznych

                   Bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

O czym warto wiedzieć:

 • organizator robót publicznych składa wniosek w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zostaje podpisana umowa określająca czas trwania robót publicznych, liczbę osób które podejmą pracę w ramach tej formy oraz kwotę refundacji wynagrodzenia i składki ZUS tych osób,
 • skierowanie bezrobotnego na miejsce pracy poprzedzone jest kwalifikacją wstępną dokonaną przez pośrednika pracy i akceptacją kandydata ze strony pracodawcy,
 • organizator robót publicznych, który zatrudnił bezrobotnego otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składkę na ubezpieczenie społeczne, nie więcej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty miesięcznie lub w wysokości przeciętnego wynagrodzenia jeżeli refundacja następuje co drugi miesiąc,
 • bezrobotny może podjąć pracę w ramach tej formy maksymalnie do 12 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem nie mniejszym niż minimalne wynagrodzenie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z póżn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne ( Dz. U. poz. 864 z 2014r.)
 • Kodeks pracy i Kodeks cywilny

Kontakt:

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać osobiście w pokoju 15 lub telefonicznie - (077) 482-70-41 wew. 118

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Roboty publiczne [ 3 ]
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - NIEZBĘDNY załącznik do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - NIEZBĘDNY załącznik do wniosku 16-06-22 12:02 76.61KB pobierz
Wniosek na roboty publiczne Wniosek na roboty publiczne 18-08-17 12:31 98KB pobierz
Wniosek na zwrot kosztów - roboty publiczne Wniosek na zwrot kosztów - roboty publiczne 18-08-17 12:32 79.5KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2016-07-27 08:57
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl