Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

STAŻ

UWAGA !!! Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
zakończył nabór wniosków
o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
pracodawców zainteresowanych współpracą zapraszamy
w nowym 2020r.

Co to jest staż dla bezrobotnych ?

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą, za zgodą bezrobotnego lub na jego wniosek.

Dlaczego warto odbyć staż ?

Odbycie stażu przyniesie Ci wiele korzyści poczynając już od procesu rekrutacyjnego. Udoskonalisz swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy ). Ubiegając się o możliwość odbywania stażu nabierzesz doświadczenia w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych. Kiedy dostaniesz się już na staż będziesz miał okazję do wykorzystania nabytej w szkole i na studiach wiedzy w praktyce. Nabędziesz nowych umiejętności praktycznych. Twoja wiedza, umiejętności, kreatywność, jakość i rzetelność wykonywanych zadań na stanowisku będą miały znaczenie dla przyszłego pracodawcy przy podejmowaniu przez niego decyzji o przyjęciu Ciebie do pracy. Pozytywna opinia z przebiegu stażu ułatwi Ci wykazanie doświadczenia zawodowego podczas kolejnych rozmów kwalifikacyjnych. Chociaż najważniejszym dla Ciebie powodem ubiegania się o staż powinno być zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, to nie bez znaczenia jest również fakt otrzymywania przez cały okres stażu stypendium.

Kto może otrzymać skierowanie do odbycia stażu ?

Uczestnikami stażu mogą być wyłącznie osoby zarejestrowane w PUP , w tym w pierwszej kolejności osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj:,

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby do 30 roku życia,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne ( zarejestrowane w PUP nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy ),
 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

Wysokość stypendium stażowego: 1017,40zł brutto

UWAGA !!!
Pracodawca może wskazać we wniosku imię i nazwisko kandydata na staż !

Ogólne zasady:

 • staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie,
 • skierowanie bezrobotnego na staż poprzedzone jest kwalifikacją wstępną dokonaną przez pośrednika pracy i akceptacją kandydata ze strony pracodawcy,
 • pracodawca przyjmując bezrobotnego na staż otrzymuje świadczenie pracy, nie ponosząc kosztów wynagrodzenia za świadczoną przez stażystę pracę,
 • staże trwają od 3 do 12 miesięcy,
 • bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120 % wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych,
 • za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje,
 • pracodawca zobowiązany jest do udzielenia bezrobotnemu odbywającemu staż, na jego wniosek 2 dni wolnych za każde 30 dni odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium,
 • nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje starosta, natomiast Organizator wyznacza opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań,
 • pracodawca po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu,
 • bezrobotny otrzymuje zaświadczenie o odbyciu stażu wydawane na podstawie opini i sprawozdania z przebiegu stażu

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, Poz. 1160 z 2009r.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizującego (Dz. U. z 2014r. poz. 1189)

Szczegołowych informacji udzielają:

Magdalena Kosiewicz
Koordynator Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń

telefon: 77 4827041 wew. 146
pokój: I piętro, pokój nr 12
e-mail:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staże [ 9 ]
druk listy obecności FP i PFRON 2019 druk listy obecności FP i PFRON 2019 19-01-18 12:06 34.85KB pobierz
druk listy obecności POWER 2019 druk listy obecności POWER 2019 19-01-18 12:06 78.7KB pobierz
druk listy obecności RPO WO 2019 druk listy obecności RPO WO 2019 19-01-18 12:05 90.3KB pobierz
informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - załącznik do wniosku informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - załącznik do wniosku 19-08-28 08:52 51.17KB pobierz
opinia i sprawozdanie FP i PFRON 2019 opinia i sprawozdanie FP i PFRON 2019 19-03-08 07:42 92KB pobierz
opinia i sprawozdanie POWER 2019 opinia i sprawozdanie POWER 2019 19-03-08 07:41 563.68KB pobierz
opinia i sprawozdanie RPO WO 2019 opinia i sprawozdanie RPO WO 2019 19-03-08 07:41 80.09KB pobierz
regulamin i kryteria stażu i bonu stażowego 2019 regulamin i kryteria stażu i bonu stażowego 2019 19-01-11 12:12 305.81KB pobierz
wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2019 wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2019 19-09-30 07:47 65.69KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magda Kosiewicz 2019-01-02 11:33
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl