Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Szkolenia

W MIARĘ ISTNIEJĄCYCH MOŻLIWOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, DEKLARUJE CHĘĆ ORGANIZACJI INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH SZKOLEŃ DLA WYSELEKCJONOWANYCH KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA POD KONKRETNE, ZIDENTYFIKOWANE POTRZEBY PRACODAWCY.

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu nie odpowiada na składane oferty szkoleń bez wyrażenia wcześniejszej zgody na otrzymywanie tych ofert!

Co to jest szkolenie ?
Szkolenia bezrobotnych, organizowane są w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w szczególności w przypadku:

• braku kwalifikacji zawodowych (szkolenie może wtedy trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 24 miesiące),
• konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji (szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy),
• utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie (szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy),
• braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Starosta z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty szkolenia poszukującego pracy skierowanego na szkolenie:

  • będącego w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • zatrudnionego u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość, lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymującego świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczącego w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej  
  • który jest żołnierzem rezerwy,
  • który pobiera rentę szkoleniową, pobiera świadczenie szkoleniowe
  • podlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników  jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.     
  • pracującego oraz wykonującego inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej zainteresowanego pomocą w rozwoju zawodowym po zarejestrowaniu się w PUP.

                       

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji udzielają:

Marta Domasiewicz
Specjalista ds. rozwoju zawodowego

telefon: 77 4827041 wew. 127
pokój: II piętro, pokój nr 21
e-mail:


 

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Marta Malczewska 2021-06-01 08:38
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl