Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Zatrudnienie obcokrajowca

Prosimy o składanie wszystkich dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców za pomocą portalu praca.gov.pl.
W przypadku odbioru prosimy o wcześniejszy telefon celem umówienia się na konkretną godzinę odbioru.
Nr telefonu 774827041-43 wew. 119

UWAGA !!! 

Od dnia 22.01.2018 r. składanie/ odbieranie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy/ wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 15:00 w pokoju 10A na I piętrze.


Zatrudnianie cudzoziemca spoza UE i EOG na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 01 stycznia 2018 r.

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom:

Podmiot zamierzający zatrudnić (z wyłączeniem pracy sezonowej) obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy ma obowiązek zarejestrowania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Zezwolenia na pracę sezonową:

Podmiot zamierzający zatrudnić cudzoziemca w ramach pracy sezonowej, określonej w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, ma obowiązek zarejestrowania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Obowiązek opłaty:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że od dnia 01 stycznia 2018 r. złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi/wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca wiąże się z obowiązkiem opłaty w wysokości 30 zł/szt.

Opłatę należy uiszczać na niżej podany adres bankowy:

Odbiorca:
         
Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu
ul. Anny 11
47-200 Kędzierzyn - Koźle

Nazwa Banku:  PKO BP Oddział w Kędzierzynie – Koźlu
Nr Konta:           23 1020 3714 0000 4002 0078 3670
Tytułem:
            Imię i Nazwisko cudzoziemca
Kwota:                30 zł

Wpłatę za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy dokonać w dniu złożenia oświadczenia w Urzędzie lub w dniu poprzednim.

Uwaga !
Wpłaty najlepiej dokonać oddzielnie w związku z każdym wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy. W tytule każdego przelewu pracodawca powinien podać imię i nazwisko cudzoziemca. Proszę zwrócić uwagę na pisownię imienia i nazwiska, żeby była zgodna z dokumentem złożonym w PUP w Kędzierzynie – Koźlu.  Wpłat można dokonać również łącznie w związku z wieloma wnioskami/oświadczeniami, podając imiona i nazwiska wszystkich cudzoziemców maksymalnie tyle ile pole tytułem w przelewie umożliwi. Potwierdzenia bankowe wydrukowane należy dołączyć do wniosku!

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz zezwolenia na pracę sezonową rejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu:

Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz zezwoleń na pracę sezonową podmiotów (pracodawców/osób fizycznych) mających adres siedziby/miejsca stałego pobytu na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego odbywa się drogą elektroniczną za pomocą strony www.praca.gov.pl lub osobiście poprzez złożenie oświadczenia o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom/wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu w pokoju nr 10A.

Procedura rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców:

I. Rejestracja oświadczenia przez podmiot (pracodawca lub osoba fizyczna), zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi: 

 1. Rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi/wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dokonuje osobiście pracodawca/jego pełnomocnik lub osoba upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w odnośnym dokumencie rejestracyjnym.
 2. Jeżeli osoba składającą/odbierająca oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi/ zezwolenie na pracę sezonową w PUP, nie jest pracodawcą/osobą fizyczną powierzającą wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osobą upoważnioną z imienia i nazwiska do  reprezentowania podmiotu w odnośnym dokumencie rejestracyjnym, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi/zezwolenie na pracę sezonową może złożyć/odebrać:
 • inna osoba legitymujący się pisemnym upoważnieniem.
 1. Podmiot składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z pouczeniem i niezbędnymi załącznikami, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wobec każdego cudzoziemca./ Podmiot składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wraz z pouczeniem i niezbędnymi załącznikami, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, w jednym egzemplarzu wobec każdego cudzoziemca.
 2. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi/wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową są rejestrowane w systemie SYRIUSZ /który nadaje numer dokumentu.
 3. Zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi/zezwolenie na pracę sezonową podmiot przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje, w konsulacie polskim kraju stałego zamieszkania cudzoziemca, wizę w celu wykonywania pracy/pracy sezonowej.
 4. Podmiot zatrudnia cudzoziemca po uzyskaniu wizy na okres wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi/zezwoleniu na pracę sezonową.
 5. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom/wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, które noszą znamiona przerabiania i skreślenia nie będą rejestrowane.
 6. Agencje Zatrudnienia składające w tut. Urzędzie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom/wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową są zobowiązane do posiadania wpisu w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.

II. Termin złożenia oświadczenia i rozpoczęcie zatrudnienia:

 1. Nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi/zezwolenia na pracę sezonową, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.
 2. W przypadku kiedy cudzoziemiec dopiero będzie ubiegać się o wizę na podstawie zarejestrowanego w PUP oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wniosku o wydanie zezwolenia, termin rozpoczęcia pracy powinien uwzględniać czas potrzebny  na załatwienie formalności.
 3. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy złożyć w tut. Urzędzie co najmniej 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.

III. Wymagane dokumenty do rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi/zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca:

Podczas składania w PUP oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podmiot powierzający wykonywanie pracy zobowiązany jest do dołączenia następujących dokumentów:

 • wpis do KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub
 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność rolniczą lub
 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 • dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 Podczas składania w PUP wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy zobowiązany jest do dołączenia następujących dokumentów:

 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 • kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 • kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 • informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
 • dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 • dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane  związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

IV.  Odbiór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi/zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca rejestruje się w wykazie zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom/zezwoleń na pracę sezonową po wpisaniu daty oraz złożeniu podpisu przez osobę odbierającą oświadczenie /wymienioną w I punkt 1,2/.

V.   Obowiązki Podmiotu:

Zgodnie z art. 88z. pkt 13 Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 • podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
 • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi


Cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę. W celu wydania zezwolenia na pracę podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywny wynik rekrutacji organizowanej dla pracodawcy przez powiatowy urząd pracy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust.1-11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.).

W przypadku, gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy

 1. Informację starosta wydaje w terminie 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia oferty pracy bez prowadzenia rekrutacji lub 21 dni w przypadku organizowania rekrutacji.
 2. Oferty pracy złożone w celu uzyskania informacji starosty, przyjmowane są osobiście w pokoju nr 15 na I piętrze w tutejszym Urzędzie Pracy, bądź przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Urzędu. W przypadku korzystania z formularza dostępnego na stronie Urzędu, prosimy w miejscu podania stanowiska pracy dopisać, że oferta pracy złożona jest celem przeprowadzenia testu rynku pracy.
 3. W przypadku, gdy oferta została wypełniona niekompletnie, bądź wymaga wyjaśnień, tutejszy Urząd kontaktuje się z pracodawcą drogą mailową lub telefonicznie w celu uzupełnienia braków lub naniesienia korekt. Oferta pracy jest wprowadzana do systemu z dniem otrzymania od pracodawcy pisemnej odpowiedzi na poruszone kwestie lub po złożeniu nowej (uwzględniającej wyjaśnienia) oferty i od tego momentu biegnie czas jej obowiązywania.
 4. Elementami informacji starosty są m.in. zakres podstawowych obowiązków, ocena wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem wynagrodzeń na danych stanowiskach panujących na kędzierzyńsko-kozielskim rynku pracy, ocena adekwatności wymagań do stanowiska pracy (poziom wykształcenia, doświadczenie, uprawnienia, znajomość języków obcych).
 5. W związku z poważnymi wątpliwościami, związanymi z faktycznym zatrudnianiem cudzoziemców, zgłaszanymi przez placówki Straży Granicznej, oddziały ZUS, Inspekcję Pracy oraz Urzędy Skarbowe, Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu informuje, że nie będą przyjmowane do realizacji oferty pracy mające na celu wykazanie braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy przez podmioty gospodarcze deklarujące miejsce wykonywania pracy pod adresem tzw. „wirtualnego biura”.
 6. W przypadku umów o pracę, pracodawca ma obowiązek podać godziny pracy.
 7. W przypadku chęci zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, pracodawca powinien podać liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu.
 8. W przypadku oferty pracy na podstawie umowy o dzieło Powiatowy Urząd Pracy będzie dokonywał oceny zasadności jej zgłoszenia. Pracodawcy zgłaszający oferty pracy na podstawie umowy o dzieło mają obowiązek podania czasu trwania umowy oraz wartości dzieła.
 9. W przypadku braku otrzymania informacji zwrotnej dotyczących nieprawidłowości zawartych w ofercie, Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu pozostawia ofertę bez rozpatrzenia.
 10. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną (Art. 36 ust. 5e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2020r. poz 1409).
 11. Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Wszelkie nieprawidłowości związane z: rodzajem umowy, wynagrodzeniem, ilością ofert
i miejsc pracy itp. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu będzie umieszczać w treści informacji starosty.

Szczegółowe informacje: I piętro pokój nr 10A tel. 77-482 70 41 wew.119

e-mail:  oraz  lub m.mamrol@pup-kkozle.pl


Od 1 lipca 2018 r. zmiany w wykazie zawodów nie wymagających informacji starosty

W Dzienniku Ustaw poz. 1264  zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Zmiana rozporządzenia upraszcza procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przypadkach podejmowania prac w zawodach określonych w załączniku do rozporządzenia. Wykaz zawodów obejmuje 289 zawodów (283 zawody ujęte w 32 grupach elementarnych i 6 pojedynczych zawodów).

Uproszczenie procedury polega na tym, że w przypadku zawodów ujętych w wykazie wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty,
o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 1 instytucjach rynku pracy (informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy).
Zgodnie z art. 114 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach zwolnienie to stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca br., ale nowe przepisy mają zastosowanie także do wcześniej wszczętych i jeszcze niezakończonych postępowań.

WYKAZ ZAWODÓW, W PRZYPADKU KTÓRYCH WOJEWODA WYDAJE ZEZWOLENIE NA PRACĘ  BEZ KONIECZNOŚCI UZYSKANIA INFORMACJI STAROSTY DO POBRANIA PONIŻEJ.

 

 

Druki zawarte w załącznikach proszę drukować dwustronnie.


Filmy instruktażowe dla pracodawców związane z zatrudnianiem cudzoziemców

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnienie obcokrajowca [ 16 ]
!! Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty. !! Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty. 18-07-10 14:59 239.31KB pobierz
oświadczenie o odpowiedzialności karnej do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oświadczenie o odpowiedzialności karnej do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 19-12-03 11:36 63.56KB pobierz
oświadczenie o odpowiedzialności karnej do zezwolenia na pracę sezonową oświadczenie o odpowiedzialności karnej do zezwolenia na pracę sezonową 19-12-03 11:35 72.07KB pobierz
oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy dla Agencji Pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy dla Agencji Pracy 19-12-03 11:36 49.03KB pobierz
oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy zwykły podmiot oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy zwykły podmiot 19-12-03 11:36 48.13KB pobierz
oświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca do pracy sezonowej oświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca do pracy sezonowej 18-07-25 12:16 35.99KB pobierz
potwierdzenie podjęcia, niepodjęcia, zakończenia pracy w ramach oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi potwierdzenie podjęcia, niepodjęcia, zakończenia pracy w ramach oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 19-09-10 11:07 12.82KB pobierz
ulotka dla cudzoziemcow_PL_ostateczna_do druku.pdf ulotka dla cudzoziemcow_PL_ostateczna_do druku.pdf 17-12-21 12:49 773.77KB pobierz
ulotka dla cudzoziemców_EN_druk_15.12.2017.pdf ulotka dla cudzoziemców_EN_druk_15.12.2017.pdf 17-12-21 12:49 264.87KB pobierz
ulotka dla cudzoziemców_RU_druk_14.12.2017.pdf ulotka dla cudzoziemców_RU_druk_14.12.2017.pdf 17-12-21 12:49 765.6KB pobierz
ulotka dla cudzoziemców_UA_druk_14.12.2017.pdf ulotka dla cudzoziemców_UA_druk_14.12.2017.pdf 17-12-21 12:49 768.94KB pobierz
ulotka dla pracodawcow_ostateczna_do druku.pdf ulotka dla pracodawcow_ostateczna_do druku.pdf 17-12-21 12:50 312.97KB pobierz
wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową Agencja Pracy wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową Agencja Pracy 19-12-03 11:37 83.33KB pobierz
wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową zwykły podmiot wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową zwykły podmiot 19-12-03 11:37 32.65KB pobierz
wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową Agencja Pracy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową Agencja Pracy 19-12-03 11:37 81.25KB pobierz
wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową zwykły podmiot wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową zwykły podmiot 19-12-03 11:37 93.88KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Marta Malczewska 2020-12-02 08:46
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl