Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dodatek aktywizacyjny

Czym jest dodatek aktywizacyjny?
Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Kto może dostać dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny będziesz mógł otrzymać, jeżeli:

  • jesteś bezrobotnym z prawem do zasiłku i z własnej inicjatywy podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podejmiesz zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będziesz otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Jak długo można otrzymywać dodatek aktywizacyjny?

  • jeśli jesteś bezrobotny, masz prawo do zasiłku i z własnej inicjatywy podjąłeś zatrudnienie lub inną pracę zarobkową – dodatek będziesz otrzymywać przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby Ci jeszcze zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy;
  • jeśli podjąłeś zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy – dodatek będziesz otrzymywać przez cały okres, w jakim przysługiwałby Ci jeszcze zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy (sprawdź aktualne kwoty).

Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Jeżeli chciałbyś ubiegać się o dodatek aktywizacyjny, powinieneś złożyć wniosek we właściwym powiatowym urzędzie pracy wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Przydatne informacje

Warto wiedzieć, że dodatek aktywizacyjny nie będzie Ci przysługiwał, jeżeli:

  • podejmiesz zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy;
  • podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony lub dla którego wykonywałeś inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem;
  • podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,
  • przebywasz na bezpłatnym urlopie.

Pamiętaj!

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w okresie karencji.

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż jest zobowiązany do poboru miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od naliczonego dodatku aktywizacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2032 ze zm. ).

Zaliczkę pobiera się w wysokości 18% przychodu i pomniejsza o 1/12 kwoty wolnej od podatku. W związku z powyższym osoba pobierająca dodatek aktywizacyjny powinna o tym fakcie powiadomić pracodawcę na podstawie pisemnego oświadczenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z póżn. zm.)
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dodatek aktywizacyjny [ 2 ]
Wniosek na dodatek aktywizacyjny Wniosek na dodatek aktywizacyjny 18-11-15 13:08 17.52KB pobierz
Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego 17-06-07 08:17 12.69KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2018-11-30 08:50
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl