Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Szkolenia


Co to jest szkolenie ?

Szkolenia bezrobotnych organizowane są w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
  w związku z brakiem propozycji pracy
 • utraty zdolności do wykonywania pracy
  w dotychczas wykonywanym zawodzie
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Kto może być kandydatem na szkolenie?

Szkolenia pozwalają na okresową aktywizację zawodową:

 • bezrobotnych bez żadnych kwalifikacji zawodowych,
 • bezrobotnych mających kwalifikacje nie dostosowane do potrzeb rynku pracy,
 • bezrobotnych, którzy utracili zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
 • osób będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • osób zatrudnionych w zakładzie, wobec którego ogłoszono upadłość lub jest w stanie likwidacji,
 • osób otrzymujących świadczenia socjalne przysługujące górnikom,
 • osób uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • osób pobierających rentę szkoleniową,
 • żołnierzy rezerwy,
 • osób pobierających świadczenie szkoleniowe,
 • osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów
  o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarcza poza rolnictwem,
 • pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym po zarejestrowaniu się w PUP,
 • poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

Koszty szkolenia:

Finansowanie szkoleń osób skierowanych przez Starostę jest realizowane ze środków publicznych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej. Inicjatorem skierowania na szkolenie może być Urząd lub bezrobotny jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Długość szkoleń:

Szkolenia organizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy mogą trwać do 6 miesięcy (w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia - do 12 miesięcy). Wyjątek stanowią szkolenia dla osób nie posiadających żadnych kwalifikacji zawodowych, które mogą trwać do 24 miesięcy. Szkolenie finansowane przez Starostę odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

Stypendia za okres uczestnictwa w szkoleniu:

 • Bezrobotnym w okresie szkolenia przysługuje stypendium w miesięcznej wysokości 120 % kwoty zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
 • Bezrobotnemu skierowanemu przez Starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku od dnia podjęcia zatrudnienia i innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

OSOBA, KTÓRA Z WŁASNEJ WINY NIE UKOŃCZYŁA SZKOLENIA JEST ZOBOWIĄZANA DO ZWROTU KOSZTÓW SZKOLENIA Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY POWODEM NIEUKOŃCZENIA SZKOLENIA BYŁO PODJĘCIE ZATRUDNIENIA, INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

OSOBY BEZROBOTNE BIORĄCE UDZIAŁ BEZ SKIEROWANIA STAROSTY W SZKOLENIACH FINANSOWANYCH Z PUBLICZNYCH ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH I PUBLICZNYCH ŚRODKÓW KRAJOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNY PODMIOT NIŻ POWIATOWY URZĄD PRACY, POWIADAMIAJĄ POWIATOWY URZĄD PRACY O UDZIALE W SZKOLENIU W TERMINIE 7 DNI PRZED DNIEM ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA.

PRZEZ WZGLĄD NA OGRANICZONE ŚRODKI FINANSOWE W ROKU 2020 POWIATOWY URZĄD PRACY NIE BĘDZIE FINANSOWAŁ DOJAZDÓW NA SZKOLENIA. SYTUACJA POWYŻSZA MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻOŚCI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ PUP.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667)
 • Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny

Szczegółowych informacji udzielają:

Marta Domasiewicz
Specjalista ds. rozwoju zawodowego

telefon: 77 4827041 wew. 127
pokój: II piętro, pokój nr 21
e-mail:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Studia podyplomowe [ 4 ]
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.pdf Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.pdf 20-04-02 09:59 440.43KB pobierz
Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 19-01-02 09:50 97.5KB pobierz
Oświadczenie przyszłego pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia Oświadczenie przyszłego pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia 19-01-02 09:54 95.5KB pobierz
Wniosek o finansowanie studiów podyplomowych Wniosek o finansowanie studiów podyplomowych 19-09-19 11:50 99.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia grupowe - plany szkoleń [ 1 ]
Plan szkoleń na 2021r. Plan szkoleń na 2021r. 21-03-09 09:26 313.82KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia indywidualne [ 5 ]
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.pdf Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.pdf 20-04-02 09:59 440.43KB pobierz
Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 19-01-02 09:54 97.5KB pobierz
Oświadczenie przyszłego pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia Oświadczenie przyszłego pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia 19-01-02 09:53 95.5KB pobierz
Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji 20-01-17 12:08 95KB pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie Wniosek o skierowanie na szkolenie 20-01-17 12:08 99.5KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Marta Malczewska 2020-03-16 12:58
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl