Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Szkolenia

 

Co to jest szkolenie ?

Szkolenia bezrobotnych organizowane są w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych (szkolenie może wtedy trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 24 miesiące),
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji pracy (szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy),
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie (szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy),
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Kto może być kandydatem na szkolenie?

Szkolenia pozwalają na okresową aktywizację zawodową:

 • bezrobotnych bez żadnych kwalifikacji zawodowych,
 • bezrobotnych mających kwalifikacje nie dostosowane do potrzeb rynku pracy,
 • bezrobotnych, którzy utracili zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
 • osób będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • osób zatrudnionych w zakładzie, wobec którego ogłoszono upadłość lub jest w stanie likwidacji,
 • osób otrzymujących świadczenia socjalne przysługujące górnikom,
 • osób uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • osób pobierających rentę szkoleniową,
 • żołnierzy rezerwy,
 • osób pobierających świadczenie szkoleniowe,
 • osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarcza poza rolnictwem,
 • pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym po zarejestrowaniu się w PUP,
 • poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

Koszty szkolenia:

Finansowanie szkoleń osób skierowanych przez Starostę jest realizowane ze środków publicznych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej. Inicjatorem skierowania na szkolenie może być Urząd lub bezrobotny jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Długość szkoleń:

Szkolenia organizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy mogą trwać do 6 miesięcy (w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia - do 12 miesięcy). Wyjątek stanowią szkolenia dla osób nie posiadających żadnych kwalifikacji zawodowych, które mogą trwać do 24 miesięcy. Szkolenie finansowane przez Starostę odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

Stypendia za okres uczestnictwa w szkoleniu:

 • Bezrobotnym w okresie szkolenia przysługuje stypendium w miesięcznej wysokości 120 % kwoty zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
 • Bezrobotnemu skierowanemu przez Starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku od dnia podjęcia zatrudnienia i innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Osoby bezrobotne mogą też otrzymać:

 • Sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.
 • Sfinansowanie w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie lub egzamin.
 • Sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania zawodu jeżeli uprawdopodobni że uzyskanie w/w uprawnień zapewni odpowiednią pracę lub podjęcie działalności gospodarczej.

OSOBA, KTÓRA Z WŁASNEJ WINY NIE UKOŃCZYŁA SZKOLENIA JEST ZOBOWIĄZANA DO ZWROTU KOSZTÓW SZKOLENIA Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY POWODEM NIEUKOŃCZENIA SZKOLENIA BYŁO PODJĘCIE ZATRUDNIENIA, INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

OSOBY BEZROBOTNE BIORĄCE UDZIAŁ BEZ SKIEROWANIA STAROSTY W SZKOLENIACH FINANSOWANYCH Z PUBLICZNYCH ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH I PUBLICZNYCH ŚRODKÓW KRAJOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNY PODMIOT NIŻ POWIATOWY URZĄD PRACY, POWIADAMIAJĄ POWIATOWY URZĄD PRACY O UDZIALE W SZKOLENIU W TERMINIE 7 DNI PRZED DNIEM ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA.

UWAGA !!!
Przez wzgląd na ograniczone środki finansowe w roku 2018 PUP nie będzie finansował dojazdów na szkolenia. Sytuacja powyższa może ulec zmianie w zależności od środków finansowych którymi będzie dysponował PUP

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn. zm.)
 • Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny

Kontakt:
Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać:
- w informacji;
- na sali obsługi stanowiska od 1-9;
- pokój nr 21, II piętro, tel. 77 482 70 41 – 43 w. 127;
- e-mail: 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pożyczka szkoleniowa [ 3 ]
Oświadczenie dla pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia Oświadczenie dla pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia 17-01-18 10:03 81KB pobierz
Wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej Wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej 18-09-05 10:33 106.5KB pobierz
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 18-06-14 14:54 594.62KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Studia podyplomowe [ 3 ]
Oświadczenie pracodawcy dotyczące studiów podyplomowych Oświadczenie pracodawcy dotyczące studiów podyplomowych 14-01-16 10:02 31KB pobierz
Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych 18-09-05 10:34 104KB pobierz
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 18-06-14 14:54 594.62KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia grupowe - plany szkoleń [ 1 ]
Plan szkoleń na 2018r. Plan szkoleń na 2018r. 18-02-26 10:13 285.11KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia indywidualne [ 5 ]
Oświadczenie dla pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia Oświadczenie dla pracodawcy o uprawdopodobnieniu zatrudnienia 17-01-18 10:03 81KB pobierz
Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów lub licencji Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów lub licencji 18-06-14 14:46 102KB pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie Wniosek o skierowanie na szkolenie 18-06-14 14:43 102KB pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie dla osoby niepełnosprawnej Wniosek o skierowanie na szkolenie dla osoby niepełnosprawnej 18-06-14 14:45 98.5KB pobierz
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 18-06-14 14:54 594.62KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Marta Malczewska 2018-09-05 10:15
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl