Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Utrata statusu bezrobotnego

Status osoby bezrobotnej utracisz, jeżeli:

 • nie wyrazisz zgody na określenie profilu pomocy;
 • podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową albo rozpoczniesz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (liczy się data faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, określona we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a nie data dokonania wpisu do ewidencji);
 • otrzymasz z Funduszu Pracy lub PFRON-u środki lub pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
 • rozpoczniesz realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpiszesz kontrakt socjalny;
 • odmówisz bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy;
 • odmówisz bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej;
 • nie stawisz się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomisz w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
 • będziesz pozostawał niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni (wliczana jest także każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosząca mniej niż 30 dni kalendarzowych);
 • nie stawisz się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
 • nie przedstawisz zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny (druk ZUS-L4);
 • nie przedstawisz zaświadczenia o odbywaniu leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • z własnej winy przerwiesz staż, szkolenie, wykonywanie prac społecznie użytecznych, realizację indywidualnego planu działania lub inną formę pomocy;
 • z własnej winy przerwiesz program przygotowania zawodowego dorosłych i nie przystąpisz do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;
 • z własnej winy przerwiesz udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lup przez ośrodek pomocy społecznej;
 • sam złożysz wniosek o wykreślenie z ewidencji powiatowego urzędu pracy;
 • będziesz przebywał za granicą lub będziesz w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia dłużej niż 10 dni łącznie w jednym roku kalendarzowym.

 

 

 

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2014-08-11 12:37
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl