Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Warunki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca

Jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy mogą zarejestrować się:

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do UE;
 • obywatele państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (tj. Konfederacja Szwajcarska);
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce status uchodźcy;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt stały (przed 1 maja zezwolenie na osiedlenie się);
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach -
  są to cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy:
  • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  • bądź w celu przeprowadzenia badań naukowych,
  • z powodu posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie UE w związku z tym, że zamierzają w Polsce wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą, podjąć bądź kontynuować studia lub szkolenie zawodowe, albo wykażą inne okoliczności uzasadniające pobyt w Polsce.

(przed 1 maja  cudzoziemcy posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach); 

 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na  pobyt tolerowany;
 • cudzoziemcy korzystający w Polsce z ochrony czasowej;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce;
 • cudzoziemcy, którzy posiadają w Polsce zgodę na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach, pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy,
  są to cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy i pracę:
  • w celu wykonywania pracy bądź
  • w celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej, pod warunkiem, że nie posiadają w niej żadnych udziałów lub akcji;
 • cudzoziemcy posiadający wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Polsce, pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni  w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy;
 • cudzoziemcy, będący członkami rodzin obywateli Unii Europejskiej, pozostałych państw EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej;
 • cudzoziemcy – członkowie rodzin obywateli polskich, którzy:
  • uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce albo
  • po złożeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE przebywają w Polsce na podstawie umieszczonego w paszporcie stempla, który potwierdza złożenie wniosku w terminie i nie zawiera braków formalnych, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadali zezwolenie na pobyt czasowy.

(Przed 1 maja cudzoziemcy - członkowie rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich posiadali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony).

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2014-08-11 12:37
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl