Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Zatrudnienie za granicą EURES

EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia), jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym.

W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Lichtenstein.

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez:

 • międzynarodowe pośrednictwo pracy,
 • informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów.


Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.

Do dyspozycji poszukujących pracy oraz pracodawców pozostają:

 • baza ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,
 • baza CV poszukujących pracy zainteresowanych pracą zagranicą

EURES w Polsce

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku, dało Polakom możliwość korzystania z nowej usługi rynku pracy jaką jest pośrednictwo międzynarodowe w ramach sieci EURES. Usługa ta, skierowana zarówno do pracowników jak i pracodawców, ma na celu ułatwienie mobilności pracowniczej w krajach EOG.

W Polsce działalność EURES jest regulowana ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z póżn. zm.) Ustawa ta:

 • określa zadania publicznych służb zatrudnienia związane z udziałem w sieci EURES,
 • definiuje pojęcie usługi EURES,
 • określa źródła finansowania EURES w Polsce,
 • definiuje krajową kadrę EURES.

Zgodnie z ustawą usługa EURES jest jedną z podstawowych usług rynku pracy.

Zadania Eures

 • udzielanie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w UE,
 • udzielanie pracodawcom pomocy w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • informowanie o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
 • przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia,
 • informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES,
 • inicjowanie projektów o wymiarze międzynarodowym i zarządzanie nimi.

Usługi EURES w Polsce świadczone są przez doradców EURES i asystentów EURES z wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, natomiast koordynacja udziału polskich publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES i rozwój usług EURES należy do DRP w MPiPS.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z póżn. zm.)

Kontakt:

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać osobiście na parterze - stanowisko obsługi nr 6 lub telefonicznie  077 482-70-42

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2015-06-11 13:29
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl