Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy
| 2020-05-20

 
Wszystkie informacje na temat Tarczy Antykryzysowej znajdziesz na tej stronie:
https://kedzierzyn-kozle.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

o g ł a s z a m nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców


  UWAGA!!!

Od dnia 24.06.2020r. nie ma konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki - pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Warunek ten sprawdza Powiatowy Urząd Pracy.

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),
którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Kto udziela pożyczki i na jakich zasadach?

Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020r.
Starosta uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie?

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Ile wynosi okres spłaty pożyczki?

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Czy wsparcie - niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców - stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie polegające na udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (wartość pożyczki bez odsetek) stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
Do wniosku o udzielenie pożyczki Wnioskodawca dołącza wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę prowadzonej działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wnioski można składać:

1. Drogą elektroniczną - w tym celu:
  • wejdź na portal praca.gov.pl
  • wybierz opcję "Tarcza antykryzysowa",
  • wybierz opcję "Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy"
  • pobierz Umowę pożyczki wraz z klauzulą informacyjną i wzorem wniosku o umorzenie pożyczki ( łącznie 6 stron dokumentu w formie pliku pdf, w wersji elektronicznej nie ma potrzeby podpisywania umowy, gdyż cały wniosek podpisywany jest profilem zaufanym
  • wybierz z listy jako adresata "Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu",
  • dalej postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie,
UWAGA:  kompletny wniosek złożony drogą elektroniczną  powinien zawierać:
  • Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który jest zał. nr 1 do Umowy o pożyczkę,
  • Umowę pożyczki o numerze tożsamym z numerem złożonego wniosku na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy,
2. W wersji papierowej:

lub


Bardzo prosimy o zachowanie opisanej procedury w celu szybkiej i sprawnej realizacji umowy i wypłaty pożyczki.
 

Kontakt telefoniczny: 77/482 70 41 - 43 wew. 140 lub 112

Załączniki:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 - wersja pdf (pdf, 171 KB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 - wersja xls (xls, 41 KB)

umowa pożyczki (pdf, 191 KB)

Instrukcja dot. pożyczki (pdf, 173 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku na pożyczkę przez portal praca.gov.pl .pdf (pdf, 2675 KB)

Zasady udzielenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy (pdf, 193 KB)

Wniosek na pożyczkę - wersja docx (docx, 32 KB)

Wniosek na pożyczkę - wersja pdf (pdf, 189 KB)

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2020-06-25 12:55:48
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl