Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

Trwa nabór wniosków - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
| 2020-06-23

 

 
Informujemy, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej"

Nabór trwa do dnia ogłoszenia jego zakończenia
przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.


Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.
Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Wnioski można składać: 


1. Drogą elektroniczną - w tym celu :

 • wejdź na portal praca.gov.pl

 • wybierz opcję „Wniosek przedsiębiorcy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne",

 • wybierz z listy jako adresata "Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu",

 • dalej postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie,

 • PAMIĘTAJ by do wniosku wypełnianego elektronicznie należy dołączyć załącznik znajdujący się poniżej (umowa z załącznikami do wniosku) oraz kalkulator spadku obrotów oraz kalkulator dofinansowania. Plik zawiarający umowę wraz z załącznikami nie może zostać podpisany!!! Powinien zostać załączony jedynie jako pusty załącznik!!!

2. W formie papierowej – w tym celu:

 • zapoznaj się z zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małego i średniego przedsiębiorcy znajdującymi się poniżej;

 • wydrukuj 2 egzemplarze umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 - zaparafuj wszystkie strony i czytelnie podpisz obydwa egzemplarze umowy o pożyczkę i klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

 • wydrukuj wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 – wypełnij go i podpisz wniosek;

 • wydrukuj 1 egzemplarz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik nr 1 do wniosku)  – wypełnij go i podpisz;

 • pobierz, a następnie wypełnij Kalkulator spadku obrotów oraz Kalkulator dofinansowania do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne (załącznik nr 2 do wniosku).  Po wypełnieniu wydrukuj i dołącz do wniosku, wersję elektroniczną wyślij na adres email: j.kaszak@pup-kkozle.pl lub m.andruszkiewicz@pup-kkozle.pl w tytule wiadomości wpisując "Dofinansowanie do wynagrodzeń - nazwa firmy"

 • wydrukuj 2 egzemplarze oświadczenia mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust. 8 ustawy (załącznik nr 2 do umowy) – oba egzemplarze dołącz do umowy;

 • wydrukuj 2 egzemplarze zestawienia źródeł finansowania umowy (załącznik nr 3 do umowy, który wypełnia urząd pracy) – podpisz klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych i oba egzemplarze dołącz do umowy;

 • komplet dokumentów (umowa – 2 egzemplarze, wniosek o udzielenie dofinansowania – 1egzemplarz, formularz informacji…-  1 egzemplarz, wydruk z kalkulatora spadku obrotów oraz z kalkulatora dofinansowania – 1 egzemplarz, oświadczenia mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane – 2 egzemplarze, zestawienia źródeł finansowania umowy – 2 egzemplarze) złóż w zamkniętej kopercie, najlepiej formatu A-4 w siedzibie Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Anny 11, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub wyślij pocztą na ten adres.

W terminie 30 dni po upływie okresu, na który została zawarta umowa, Przedsiębiorca składa formularz rozliczeniowy (do pobrania poniżej) oraz dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków:
w przypadku:
 
 • wypłaty wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od  tych  wynagrodzeń  składek  na  ubezpieczenia  społeczne tj.:

1. listy płac wraz z kopiami przelewów wynagrodzeń lub pisemnym poświadczeniem pracowników o przyjęciu wynagrodzenia (w przypadku wypłaty „do ręki”). Dokumenty muszą być podpisane i opieczętowane  „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną.

2. Kopia deklaracji DRA wraz z RCA oraz RSA (w przypadku okresów przerw w opłacaniu składek oraz wynagrodzeń za czas absencji chorobowej) wraz z kopią potwierdzenia przelewu na rachunek ZUS.

 • wypłaty wynagrodzeń dla pracowników bez składek na ubezpieczenia społeczne tj.:

1. listy płac wraz z kopiami przelewów wynagrodzeń lub pisemnym poświadczeniem pracowników o przyjęciu wynagrodzenia (w przypadku wypłaty „do ręki”). Dokumenty muszą być podpisane i opieczętowane  „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną.

Dokumenty należ dostarczyć do Urzędu:

1)    Osobiście w siedzibie urzędu w specjalnie przygotowanej skrzynce podawczej - (wejście główne do budynku Urzędu), lub

2)    Przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Anny 11, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, lub

przesłać za pomocą portalu praca.gov.pl korzystając z opcji „wnioski o usługi i świadczenia z urzędu” → „pismo do urzędu (PSZ-PU)”.

UWAGA !!! informujemy, że zgodnie z ww. umową niewykorzystana przez Przedsiębiorcę część środków podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Pracy, z którego Przedsiębiorca otrzymał środki w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty. PROSIMY NIE ZWRACAĆ ŚRODKÓW BEZ WEZWANIA DO ZWROTU !!!Dofinansowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER i RP)
 

 
Załączniki:
 
Zasady ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (pdf, 269 KB)

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2020-06-25 11:47:46
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl