Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

Trwa nabór wniosków dla organizacji pozarządowych
| 2020-06-15

Informujemy, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej".

Nabór trwa do dnia ogłoszenia jego zakończenia
przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 

Wniosek o dofinansowanie organizacja pozarządowa składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Preferowaną formą złożenia wniosku jest przekazanie go w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 


Wnioski można składać również w wersji papierowej:

  • Osobiście w siedzibie urzędu w specjalnie przygotowanej skrzynce podawczej - (wejście główne do budynku Urzędu) składając dokumenty do pojemnika w szczelnie zamkniętej kopercie podpisanej "Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników"

lub

 
W przypadku formy papierowej wszystkie dokumenty wraz z załącznikami muszą być wypełnione i podpisane.

W terminie 30 dni po upływie okresu, na który została zawarta umowa, Przedsiębiorca składa formularz rozliczeniowy (do pobrania poniżej) oraz dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków:
w przypadku:
 
  • wypłaty wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od  tych  wynagrodzeń  składek  na  ubezpieczenia  społeczne tj.:

1. listy płac wraz z kopiami przelewów wynagrodzeń lub pisemnym poświadczeniem pracowników o przyjęciu wynagrodzenia (w przypadku wypłaty „do ręki”). Dokumenty muszą być podpisane i opieczętowane  „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną.

2. Kopia deklaracji DRA wraz z RCA oraz RSA (w przypadku okresów przerw w opłacaniu składek oraz wynagrodzeń za czas absencji chorobowej) wraz z kopią potwierdzenia przelewu na rachunek ZUS.

  • wypłaty wynagrodzeń dla pracowników bez składek na ubezpieczenia społeczne tj.:

1. listy płac wraz z kopiami przelewów wynagrodzeń lub pisemnym poświadczeniem pracowników o przyjęciu wynagrodzenia (w przypadku wypłaty „do ręki”). Dokumenty muszą być podpisane i opieczętowane  „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną.

Dokumenty należ dostarczyć do Urzędu:

1)    Osobiście w siedzibie urzędu w specjalnie przygotowanej skrzynce podawczej - (wejście główne do budynku Urzędu), lub

2)    Przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Anny 11, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, lub

przesłać za pomocą portalu praca.gov.pl korzystając z opcji „wnioski o usługi i świadczenia z urzędu” → „pismo do urzędu (PSZ-PU)”.

UWAGA !!! informujemy, że zgodnie z ww. umową niewykorzystana przez Przedsiębiorcę część środków podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Pracy, z którego Przedsiębiorca otrzymał środki w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty. PROSIMY NIE ZWRACAĆ ŚRODKÓW BEZ WEZWANIA DO ZWROTU !!!WAŻNE!
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy".
 
Załączniki:

Zasady ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (pdf, 269 KB)

Umowa z załącznikami i formularzem (pdf, 355 KB)

kalkulator - wykaz pracowników (xlsx, 99 KB)

formularz rozliczeniowy
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2020-06-25 11:47:00
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl