Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Aktualności

Aktualności

„Powrót do aktywności”
| 2021-03-29

W imieniu Instytutu Rozwoju i Innowacji „Euro- Konsult” Sp. Z o.o. z siedzibą w Lublinie, realizatora projektu pt. „Powrót do aktywności”. RPOP.08.02.00-16-0032/19-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Działanie 08. Integracja społeczna 08.02 Włączenie społeczne.

Cel projektu:
Celem jest wzrost aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z terenu woj. Opolskiego. Realizacja projektu wpłynie na zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie, dzięki realizacji przedsięwzięć na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji społecznej osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno–zawodowej.


Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 60 osób, w tym 30 kobiet i 30 mężczyzn z województwa opolskiego. Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby bierne zawodowo zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne. Osoby z niepełnosprawnościami stanowią co najmniej 20% UP. Ze wsparcia wyłączone zostały osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.


Formy wsparcia w projekcie:
I. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze:
1. Identyfikacja potrzeb i predyspozycji jako element rekrutacji
2. Poradnictwo zawodowe wraz z IŚR po procesie rekrutacji średnio 4h/UP (zegarowych)
3. Coaching kariery zawodowej średnio 6h/UP (zegarowych)

II. Aktywne metody poszukiwania pracy

III. Trening umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych:
1. Wsparcie psychologa
2. Trening ekonomiczny
3. Warsztaty zarządzanie sobą
4. Porady prawne

IV. Wsparcie szkoleniowe

V. Staże/praktyki zawodowe

VI. Pośrednictwo pracy

Ponadto uczestnicy projektu otrzymają:
1. Zwrot kosztów dojazdu
2. Badania lekarskie
3. Ubezpieczenia NNW/OC
4. Pokrycie kosztu szkolenia oraz egzaminu
5. Wyżywienie na zajęciach szkoleniowych
6. Stypendium szkoleniowe
7. Stypendium stażowe


Wartość projektu: 1 029 514,62 zł
Wartość dofinansowania ze środków Europejskich Funduszy Społecznych: 875 087,42 zł

 

Zapraszamy do kontaktu:

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z.o.o.
ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin
Email: aktywnosc@euro-konsult.pl
Biuro projektu: ul. Kołłątaja 7, 48-100 Głubczyce, tel. 698 544 291, e-mail: duda.monika@onet.eu

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2021-03-31 16:06:45
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl